Disclaimer

De verstrekte informatie op deze website is puur ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de beschreven financiƫle instrumenten en 2) geen beleggingsadvies.

Voordat u investeert in OBAM N.V., in beheer van OBAM Investment Management B.V., dient u zich te informeren over de (financiƫle) risico's die verbonden zijn aan een belegging in OBAM N.V. en mogelijke restricties die u en uw beleggingsactiviteiten als gevolg van de op u van toepassing zijnde wet- en regelgeving ondervinden. Indien u na het lezen van de website een belegging in OBAM N.V. overweegt, wordt u dan ook geadviseerd om deze belegging te bespreken met uw relatiebeheerder of persoonlijke adviseur en na te gaan of een belegging in OBAM N.V. - gezien de daarmee verbonden risico's - past binnen uw beleggingsactiviteiten.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

OBAM N.V. is niet geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933. OBAM N.V. mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd, direct of indirect in de Verenigde Staten van Amerika, hun gebiedsdelen of bezittingen, enige Staat van de Verenigde Staten en het District van Colombia, tenzij zulks geschiedt in overeenstemming met Regulation S van de United States Securities Act van 1933 of als gevolg van een ontheffing van de in genoemde wet vervatte registratieplicht.

Hoewel OBAM Investment Management B.V. de inhoud van deze website met de meeste zorg heeft samengesteld en is gebaseerd op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en opinies op deze website kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. OBAM Investment Management B.V. is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te wijzigen.

OBAM Investment Management B.V., noch een van haar bestuurders of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website. Het gebruik van de website is op eigen risico. Het is niet toegestaan deze website te vermenigvuldigen, reproduceren, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van OBAM Investment Management B.V.

De inhoud van deze website is beschermd door toepasselijke copyrights, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.