Disclaimer


Lees deze disclaimer aandachtig. Uw bezoek aan onze website betekent dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. Die kunnen altijd gewijzigd worden.

Disclaimer

Juridische Informatie

 

BNP Paribas OBAM N.V. is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht. Het aandeel OBAM is genoteerd op Euronext Amsterdam.

 

De informatie op deze website dient enkel ter informatie en is:

1. geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven, en
2. geen beleggingsadvies.

 

BNP Paribas OBAM N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom, lees hem en raadpleeg de meest recente financiële rapporten  voordat u het product koopt. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V., Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.nl alsmede via deze website.

 

OBAM kan niet worden verworven binnen bepaalde rechtsgebieden. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers van deze site om na te gaan of het aanbod en de verkoop van OBAM is toegestaan volgens de nationale wetgeving in kwestie en volgens het prospectus.

 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

 

Definitie en algemene toegangsregels

 

Door onderstaande algemene voorwaarden (‘AV’) te aanvaarden, erkent u dat zij de onderling overeengekomen juridische basis vormen voor uw bezoek aan en het gebruik van deze website. Waarbij de term ’website’ alle inhoud en gegevens omvat die in alle sub- en microsites van deze website worden verstrekt.

 

Bovendien erkent u als gebruiker van deze website dat u er zich van moet vergewissen dat de wetgeving die op u van toepassing is in uw rechtsgebied u toestaat om deze website te raadplegen en dat u moet waarborgen dat u over de vereiste middelen en vaardigheden beschikt om deze website te bezoeken en deze uitsluitend zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor hij is bedoeld.

 

De AV kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Als enige van deze AV als onwettelijk of onafdwingbaar wordt beschouwd, blijven alle andere AV volledig en zonder voorbehoud van kracht.

 

Opinies die zijn weergegeven op deze website, zijn de mening van BNP Paribas Asset Management* op het aangegeven ogenblik en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder kennisgeving. Zij mogen niet als gezaghebbend worden beschouwd of ter vervanging van uw oordeelsvorming worden gebruikt en zijn niet bedoeld als enige basis voor de beoordeling van alle hierin besproken strategieën of financiële instrumenten.

 

BNP Paribas Asset Management is niet verplicht om de informatie of de opinies die op deze website zijn weergegeven, bij te werken of te wijzigen.

 

Bepaalde onderdelen en/of pagina’s van deze website bevatten afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden, met inbegrip van bijkomende disclaimers die van toepassing zijn bovenop deze algemene voorwaarden en alle afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden, zijn deze afzonderlijke en/of bijkomende voorwaarden met betrekking tot de onderdelen of pagina’s van deze website van toepassing.

 

Inhoud van de site

 

De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De informatie wil niet aanzetten tot het inschrijven op of het verkopen van enige financiële instrumenten. De inhoud van deze website mag in geen geval beschouwd worden als een beleggingsadvies met betrekking tot enige financiële instrumenten of een aanbod om deze te kopen of te verkopen.

 

Aangezien de presentatie van producten als dusdanig niet neerkomt op het sluiten van een overeenkomst, mag de inhoud van deze website ook niet worden beschouwd als een verzoek om financiële instrumenten te kopen of te verkopen noch als een publiek aanbod van voornoemde instrumenten. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke beslissing die op basis van enige informatie op deze website is genomen.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

BNP Paribas Asset Management, met inbegrip van de moederbedrijven, dochterondernemingen, verbonden ondernemingen, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers of leveranciers, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de informatie op deze website en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade ten gevolge van vertrouwen gesteld in informatie op deze website met inbegrip van de informatie geleverd door derden of ten gevolge van de onmogelijkheid om toegang te verkrijgen tot deze website, behalve in geval van een opzettelijke en ernstige fout van haar kant.

 

Bronnen

 

Alle extern verkregen informatie is afkomstig van betrouwbaar geachte leveranciers maar de juistheid, tijdigheid, gepastheid en volledigheid ervan kunnen niet worden gegarandeerd. Voor meer informatie over het/de fonds(en) kunt u contact opnemen met een bevoegde verdeler van het/de fonds(en).

 

Links

 

Deze website kan ook links bevatten naar websites die door derden worden uitgegeven en derden kunnen ook links naar deze website plaatsen. BNP Paribas Asset Management heeft de websites van derden waarop naar deze website wordt verwezen of waarnaar deze website verwijst, niet op juistheid, actualiteit en/of volledigheid gecontroleerd. BNP Paribas Asset Management wijst elke aansprakelijkheid hierin af.

 

Het feit dat een link naar de website van een derde partij werd gecreëerd of dat toestemming aan een derde werd gegeven voor het creëren van een link naar deze website, betekent in geen geval dat BNP Paribas Asset Management de inhoud of de op deze websites van derden aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanraadt. Indien u de website van een derde via een link op deze website bezoekt, dan is dit uitsluitend op eigen risico.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De op deze website weergegeven informatie en gegevens zijn door de wet beschermd. De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website (met inbegrip van geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, merken, teksten, grafische voorstellingen, logo's, iconen, geluidsopnamen, software, enz.) zijn eigendom van of onder vergunning van BNP Paribas Asset Management. U mag de gegevens enkel gebruiken en/of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

 

U mag op geen enkele manier:

- enig onderdeel van deze website aanpassen, reproduceren, opslaan, verdelen, afdrukken, weergeven, vertonen, publiceren of er afgeleide producten van maken,

- informatie, producten of diensten verkregen op deze website commercialiseren,

- geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken van deze website gebruiken,

zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BNP Paribas Asset Management.

 

Privacyregels

 

Alle informatie of gegevens die via deze website, via e-mail of op enige andere manier verbonden met het bezoek aan deze website naar BNP Paribas Asset Management worden verzonden, zullen worden behandeld in overeenstemming met alle bij wet en regelgeving opgelegde vereisten. Door deze website te bezoeken, kan informatie over de toegang (bijvoorbeeld. datum, bezochte sites, duur, IP-adres) worden geregistreerd.

 

Deze gegevens worden geregistreerd op anonieme basis en worden niet geklasseerd als persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt. Ze zullen noch voor commerciële noch voor niet-commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven.

 

Door deze website te betreden, stemt u ermee in dat BNP Paribas Asset Management en zijn verbonden ondernemingen enige persoonlijke gegevens die u invoert en die betrekking op u hebben mogen gebruiken voor de volgende doeleinden: klantenbeheer, met inbegrip van nieuwe mogelijke klanten, beheer van contractuele relaties, voorkomen van onregelmatigheden, genereren van statistieken en testen, direct marketing voor financiële instrumenten en diensten, evenals voor andere producten en diensten die door BNP Paribas Asset Management en/of door verbonden ondernemingen worden gepromoot.

 

U gaat er ook mee akkoord dat deze gegevens mogen worden meegedeeld aan alle met BNP Paribas Asset Management verbonden entiteiten voor voornoemde doeleinden of aan andere personen om te voldoen aan elke wettelijke verplichting of in geval van een rechtmatig belang.

 

U gaat tevens akkoord met dergelijke mededelingen wanneer de ontvangende persoon of entiteit is gevestigd buiten de Europese Unie, ongeacht of een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor persoonsgegevens in het land van ontvangst.

 

Binnen BNP Paribas Asset Management en zijn verbonden ondernemingen hebben alleen personen die deze persoonsgegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren toegang tot deze gegevens.

 

U kunt op elk moment en zonder kosten aan BNP Paribas Asset Management  richtlijnen geven om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken voor ‘direct marketing’-doeleinden en u kunt uw geregistreerde persoonsgegevens controleren en wijzigingen aanvragen indien deze onjuist zijn of worden. Neem hiervoor contact op met BNP Paribas Asset Management.

 

E-mailfunctie

 

De optie om via e-mail contact met BNP Paribas Asset Management op te nemen is slechts één van de praktische mogelijkheden die BNP Paribas Asset Management aanbiedt. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er beperkingen aan de betrouwbaarheid van het verzenden en ontvangen van e-mails evenals op de accuraatheid en veiligheid van e-mailverkeer.

 

U zult dus begrijpen dat BNP Paribas Asset Management niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies of enige schade als een gevolg van vragen die niet werden ontvangen, bevestigd of verwerkt of als een gevolg van het feit dat uw e-mail door derden kan worden onderschept. Vandaar ons uitdrukkelijk advies om geen gevoelige informatie via e-mail te verzenden omdat dit onveilig kan zijn. Als u dit toch doet, is dit geheel op eigen risico.

 

Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

 

Uw toegang tot, bezoek aan en/of gebruik van deze website en deze AV worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. De rechtbank van Amsterdam is uitsluitend bevoegd om geschillen te beslechten in dit verband, niettegenstaande dat BNP Paribas Asset Management een andere rechtbank kan verkiezen die rechtsbevoegdheid heeft in een gelijkaardig geschil in overeenstemming met een toepasselijk wettelijk punt.

 

*              BNP Paribas Asset Management is de wereldwijde merknaam van de vermogensbeheerdiensten van BNP Paribas Groep.De individuele entiteiten voor vermogensbeheer binnen BNP Paribas Asset Management, indien hierin genoemd, worden enkel ter informatie vermeld en zijn niet noodzakelijk actief in uw rechtsgebied. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale erkende beleggingspartner.

 

delen